این هم چند تا سایت برای دانلود نرم افزارهای مورد نیازتان :""                     نرم افزارها رایگان هستند

http://fdl.ir

http://patoghu.com

http://asandownload.com

http://p30download.com

http://p30af.com